• گروه کفش کفشینه

    امروزه ورود تکنولوژی های جدید از جمله اینترنت به هر شهر و روستایی و دسترسی آسان آن برای کاربران، تاثیرات بسیا